Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Do ubiegania się o stypendium szkolne jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony jest:

1. uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej), wychowanek publicznego i niepublicznego ośrodka, słuchacz publicznego i niepublicznego kolegium (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia);

2. uczeń, który pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 514 zł;

3. uczeń, który zamieszkuje na terenie Gminy Pisz;

4. uczeń, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w wyznaczonym terminie, czyli do 15 września 2018 roku;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w ciężkiej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o stypendium szkolne:

1. Zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych przez członków rodziny uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w tym odpowiednio:

a) osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia

(zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie brutto z wyszczególnieniem: podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz świadczenia rodzinne wypłacane w zakładzie pracy)

b) osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne

(odcinek renty lub emerytury za wymagany miesiąc)

c) osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy

(zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej)

d) osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

(zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz o formie opodatkowania)

e) osoby otrzymujące zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej (zaświadczenie lub decyzje o przyznanym zasiłku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)

f) osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego (decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego)

g) osoby posiadające gospodarstwo rolne (zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł)

h) osoby pobierające świadczenia rodzinne (zaświadczenie o świadczeniach rodzinnych: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenia pielęgnacyjne)

i) osoby otrzymujące alimenty (przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych alimentów)

2. W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowa najmu mieszkania zawarta przez rodziców).

3. Opinia dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Miejsce złożenia dokumentów:

Formularze będzie można pobierać w ZEOSP Pisz w pokoju nr 1 (w godzinach pracy ZEOSP) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZEOSP w menu przedmiotowym "Aktualności"

Termin składania wniosków upływa:

15 września 2018 r.

Dodatkowe informacje na temat stypendiów można uzyskać w ZEOSP pok. Nr 1 pod numerem tel. (087) 423 – 21 - 61.

Sposób załatwienia sprawy:

Należy pobrać wniosek w ZEOSP (na każde dziecko w rodzinie wymagany jest oddzielny formularz). Wnioskodawcą może być rodzic lub opiekun w przypadku niepełnoletniego ucznia lub pełnoletni uczeń.

Pobrany formularz czytelnie wypełnić.

Zanieść wniosek do szkoły, do której uczęszcza dziecko w celu potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego.

Do formularza trzeba dołączyć niezbędne załączniki: zaświadczenia, decyzje, oświadczenia itp.

Następnie wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w ZEOSP, w pok. Nr 1.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

Uchwała Nr XLIX/583/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pisz ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 107, poz. 1749 z późn. zm.)

 

Dyrektor ZEOSP

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 31 sie 2018 13:53
Data opublikowania: piątek, 31 sie 2018 13:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2019 12:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 402 razy