Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.

Data publikacji strony internetowej: 02.10.2008 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem spraw związanych z dostępnością do Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu jest Pani Paulina Truszkowska email: zeosp-pisz@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (87) 423-29-94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
  2. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
  3. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
  4. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek Do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Do budynku prowadzi wejście od ulicy Dworcowej od tyłu budynku.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące.

W budynku nie ma windy,

W budynku nie ma platformy przyschodowej,

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Data powstania: środa, 24 mar 2021 14:55
Data opublikowania: środa, 24 mar 2021 14:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 kwi 2022 08:51
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 236 razy